شرح وظایف محوله:

-        مطالعه و آگاهی از اهداف و سیاست های کلی و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سازمان و مدیریت روابط عمومی؛

-        طراحی و گرافیک کلیه امور انتشاراتی از قبیل نشریه خبری، پوستر، بروشور،‌ کاتالوگ،‌ گزارشات عملکرد و غیره؛

-        طراحی و تولید هدایای تبلیغاتی برای اهداء به مخاطبان؛

-        همکاری در اجرای برنامه های روابط عمومی الکترونیک؛

-        محافظت، نگهداری و آرشیو فایل های مربوط به طراحی های صورت گرفته؛

-        تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و موردی جهت ارایه به سرپرست بلافصل؛

-        انجام سایر فعالیتهای مرتبط در چارچوب وظایف محوله و یا ارجاعی از طرف مقام مافوق در چارچوب وظایف روابط عمومی.

پست الکترونیک:   alivand.r@scu.ac.ir