شرح وظایف محوله:

-        مطالعه و آگاهی از اهداف و سیاست های کلی و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سازمان و مدیریت روابط عمومی؛

-        محافظت، نگهداری و آرشیو صوتی و تصویری؛

-        پیش بینی و برآورد وسایل و تجهیزات سمعی و بصری مورد نیاز؛

-        مدیریت پورتال روابط عمومی و به روزرسانی آن؛

-        انتشار فایل ‍PDF نشریه خبری بر روی پورتال روابط عمومی؛

-        ارسال فایل ‍PDF نشریه خبری و خبرنامه الکترونیکی به مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه و روابط عمومی های دانشگاه های منطقه 9
          و مسئولین اجرایی استان از طریق پست الکترونیک؛

-        طراحی و اجرای کلیه برنامه های روابط عمومی الکترونیک از قبیل تولید مولتی مدیا، لوح های فشرده، عملکرد و غیره؛

-        اطلاع رسانی از طریق سامانه پیام کوتاه به مناسبت های مختلف؛

-        همکاری در طراحی و گرافیک امور انتشاراتی از قبیل بروشور،‌ کاتالوگ و غیره؛

-         اپراتوری تابلوهای اطلاع رسانی الکترونیک؛

-        تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و موردی جهت ارایه به سرپرست بلافصل؛

-        انجام سایر فعالیتهای مرتبط در چارچوب وظایف محوله و یا ارجاعی از طرف مقام مافوق در چارچوب وظایف روابط عمومی.