شرح وظایف محوله:

-        مطالعه و آگاهی از اهداف و سیاست های کلی و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سازمان و مدیریت روابط عمومی؛

-        محافظت، نگهداری و آرشیو صوتی و تصویری؛

-        پیش بینی و برآورد وسایل و تجهیزات مورد نیاز؛

-        مدیریت صفحه اصلی پورتال؛

-        مدیریت صفحه اصلی پورتال روابط عمومی؛

-        طراحی و اجرای کلیه برنامه های روابط عمومی الکترونیک از قبیل تولید مولتی مدیا، لوح های فشرده، عملکرد و غیره؛

-        همکاری در طراحی و گرافیک امور انتشاراتی از قبیل بروشور،‌ کاتالوگ و غیره؛

-         اپراتوری تابلوهای اطلاع رسانی الکترونیک؛

-        تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و موردی جهت ارایه به سرپرست بلافصل؛

-        انجام سایر فعالیتهای مرتبط در چارچوب وظایف محوله و یا ارجاعی از طرف مقام مافوق در چارچوب وظایف روابط عمومی.