شرح وظایف محوله:

-   مطالعه و آگاهی از اهداف، سیاست های کلی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های سازمان و مدیریت روابط عمومی؛

-   گردآوری، جمع بندی مطالب منعکس در رسانه هادر زمینه فعالیتهای سازمان یافته و ارایه آن به مدیریت روابط عمومی؛

-   اجرای برنامه سالانه مصاحبه های مسئولان سازمان با رسانه ها، متناسب با اولویتهای سازمانی و افکار عمومی؛

-   ایجاد ارتباط احسن با خبرنگاران رسانه ها و بهره برداری بهینه از آنها برای اطلاع رسانی به مخاطبان؛

-   تهیه خبر، گزارش و مصاحبه از فعالیتهای سازمان و ارسال به رسانه ها؛

-   همکاری در اجرای برنامه های روابط عمومی الکترونیک؛

-   انتشار اخبار و...

-   تهیه ی بیانیه به مناسبتهای مختلف؛

-   تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و موردی جهت ارایه به سرپرست بلافصل؛

-   انجام سایر فعالیتهای مرتبط در چارچوب وظایف محوله و یا ارجاعی از طرف مقام مافوق در چارچوب وظایف روابط عمومی.