شرح وظایف محوله:

-         مطالعه و آگاهی از اهداف و سیاست های کلی و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سازمان و مدیریت روابط عمومی؛

-         طراحی برنامه راهبردی روابط عمومی؛

-         طراحی برنامه های مدون یکساله و موضوعی روابط عمومی؛

-         همکاری در طراحی برنامه ها و مکانیزم های ارزیابی و نظارتی؛

-         تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی روابط عمومی؛

-         تهیه گزارش عملکرد دوره ای از فعالیت های مدیریت ر.وابط عمومی؛

-         اجرای فعالیتهای مستندسازی در روابط عمومی؛

-         برنامه ریزی مدون برای اجرای فعالیتهای توانمند سازی کارکنان روابط عمومی؛

-         تهیه گزارش های تحلیلی ادواری (ماهانه/ فصلی/ سالانه) از افکار عمومی داخل و خارج از سازمان برای ارایه به مدیریت؛

-         نقد و بررسی بازتاب فعالیت های سازمان در نظر مخاطبان بویژه نخبگان و رهبران فکری،‌ رسانه ها و سایر دستگاه ها از یکسو و مدیران و کارکنان از سوی دیگر و ارایه  گزارش آن به مدیریت (تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان)؛

-         سنجش افکار عمومی درون سازمانی به منظور بازیابی مسائل و ارایه راه کارهای مناسب به مدیریت؛

-         اجرای نظام جامع گردآوری پیشنهادهای کارکنان به منظور ترغیب کارکنان به مشارکت هرچه مؤثرتر در بهبود جریان امور سازمان؛

-         ­تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و موردی جهت ارایه به سرپرست بلافصل؛

انجام سایر فعالیتهای مرتبط در چارچوب وظایف محوله و یا ارجاعی از طرف مقام مافوق در چارچوب وظایف روابط عمومی.