شرح وظایف محوله:

-        مطالعه و آگاهی از اهداف و سیاست های کلی و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سازمان و مدیریت روابط عمومی؛

-        دریافت، طبقه بندی و اولویت بندی درخواست خرید اقلام مورد نیاز روابط عمومی و اقدام جهت تامین آن پس از تایید مدیر روابط عمومی؛

-        تنظیم و کنترل اسناد و صورت حساب های مالی قبل از ارسال به مراجع ذیربط؛

-        استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مدیر روابط عمومی؛

-        انجام کلیه امور کارپردازی اداره روابط عمومی؛

-      تهیه و تنظیم کلیه صورت مجلس­های مربوط به ترخیص کالا از انبار؛

-        نظارت کامل بر اموال موجود در اداره روابط عمومی؛

-        همکاری در اجرای برنامه ها، مراسمات، مناسبتها،‌گردهمایی ها و غیره؛

-        تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و موردی جهت ارایه به سرپرست بلافصل؛

-         انجام سایر فعالیتهای مرتبط در چارچوب وظایف محوله و یا ارجاعی از طرف مقام مافوق در چارچوب وظایف روابط عمومی.