شرح وظایف محوله: 

-        مطالعه و آگاهی از اهداف، سیاستهای کلی و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سازمان و مدیریت روابط عمومی؛

-        اجرای شیوه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، فعالیت ها، برنامه ها و مواضع سازمان به رسانه ها؛

-        اجرای «نظام جامع انقادات و پیشنهادات» در سازمان؛

-        اجرای «تقویم جامع ارتباطات سازمان» در قالب ملاقات ها و دیدارهای  مسئولان سازمان با شخصیت های حقیقی، حقوقی،
          اساتید، محققان، دانشجویان، کارکنان و سایر مخاطبان با هدف تداوم و گسترش ارتباطات بین آنان، تلطیف روابط و تنظیم افکار عمومی؛

-        تدارک تمهیدات و اقدامات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و تسهیل دسترسی به مراکز و مسئولان سازمان؛

-        اجرای شیوه های مناسب معرفی سازمان به مجامع علمی منطقه و بین الملل جهت تعمیق و گسترش ارتباطات سازمان؛

-        تهیه بریده جراید بصورت هفتگی و مکتوب جهت اطلاع هیات رئیسه دانشگاه؛

-        تهیه فایل اخبار انتشار یافته دانشگاه در رسانه به منظور قرار گرفتن بر روی پایگاه اطلاع رسانی؛

-        انجام کلیه امور مربوط به بازدیدهای علمی دانشجویی و دانش آموزی از بخش های مختلف دانشگاه؛

-        انجام کلیه امور مربوط به صدور مجوز نصب پلاکارد و بنرهای تبلیغاتی نهادها، تشکل ها و سایر سازمان ها؛

-        تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و موردی جهت ارایه به سرپرست بلافصل؛

-        انجام سایر فعالیتهای مرتبط در چارچوب وظایف محوله و یا ارجاعی از طرف مقام مافوق در چارچوب وظایف روابط عمومی.