نشریه خبری

نشریه خبری

From Douran
اسناد
عنوان توضیح دانلود
خبرهای مسئولیت اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (4,980.7k)
کتابچه نوورودان 1400 دانلود (2,107.0k)
گزارش عملکرد دانشگاه (دولت تدبیر و امید1392-1399) دانلود (40,531.9k)
ویژه نامه مبارزه باکرونا دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (255,675.9k)
کتابچه راهنما نوورودها 1 دانلود (0.0k)
ویژه نامه هفته پژوهش 1399 دانلود (17,221.3k)
کتابچه راهنمای نو ورودها دانلود (7,251.9k)
فصل‌نامه سیل - بهار 98 دانلود (8,639.4k)
سیل نامه - اردیبهشت ماه 98 دانلود (19,141.8k)
نشریه خبری بهمن ماه 97 - شماره 199 دانلود (17,597.9k)
نشریه خبری دی ماه ۹۷ - شماره 198 دانلود (16,663.1k)
نشریه خبری آذرماه 97 - شماره 197 دانلود (17,894.3k)
نشریه خبری آبان ماه 97 - شماره 196 دانلود (23,557.3k)
نشریه خبری 195- مهرماه 97 دانلود (20,365.2k)
ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری1397 دانلود (4,888.7k)
نشریه خبری شماره 194 دانلود (17,474.2k)
نشریه شماره 192 دانشگاه دانلود (23,063.1k)
نشریه شماره 193 دانلود (16,350.1k)
نشریه خبری فروردین ماه 97 - شماره 191 دانلود (13,304.9k)
نشریه خبری آذرماه 96 - شماره 188 دانلود (18,982.2k)
نشریه خبری مهر و آبان ماه 96 - شماره 187 دانلود (19,484.5k)
نشریه خبری تابستان 96 - شماره 186 دانلود (23,862.5k)
چکیده ای از عملکرد دانشگاه شهید چمران - 1395 دانلود (38,784.4k)
نشریه خبری بهار 96 - شماره 185 دانلود (26,073.2k)
اینفوگرافیک عملکرد دانشگاه شهید چمران اهواز- سال 1395 دانلود (3,787.6k)
کتاب راهنمای دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (1,587.8k)
نشریه خبری بهمن ماه 95 - شماره 183 دانلود (16,226.9k)
نشریه خبری دی ماه 95 - شماره 182 دانلود (14,104.6k)
نشریه خبری آذر ماه 95 - شماره 181 دانلود (23,534.9k)
نشریه خبری آبان ماه 95 - شماره 180 دانلود (20,075.8k)
ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری - پژوهشگران برتر دانشگاه شهید چمران اهواز - آذرماه 95 دانلود (24,330.6k)
ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری - معرفی موزه علم و طبیعت - آذرماه 95 دانلود (3,581.2k)
ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری - آذرماه 95 دانلود (14,526.3k)
نشریه خبری شهریور ماه 95 - شماره 178 دانلود (15,977.4k)
نشریه خبری فروردین ماه 95 - شماره 174 دانلود (10,755.6k)
نشریه خبری مهر ماه 95 - شماره 179 دانلود (18,860.5k)
نشریه خبری تیر ماه 95 - شماره 177 دانلود (16,945.4k)
نشریه خبری آبان ماه 94 - شماره 169 دانلود (17,166.7k)
ویژه نامه یادگار- شماره نخست - مهرماه 94 دانلود (5,522.0k)
ویژه نامه یادگار - شماره دوم - آذرماه 94 دانلود (23,294.9k)
ویژه نامه یادگار- شماره سوم - بهمن ماه 94 دانلود (4,225.7k)
نشریه خبری بهمن ماه 94 - شماره 172 دانلود (21,202.3k)
نشریه خبری آذرماه 94 - شماره170 دانلود (19,573.3k)
نشریه خبری دی ماه 94 - شماره 171 دانلود (18,741.7k)
نشریه خبری خرداد ماه 95 - شماره 176 دانلود (13,976.5k)
نشریه خبری اسفندماه 94 - شماره 173 دانلود (14,272.3k)
نشریه خبری مهرماه 94 - شماره 168 دانلود (20,362.5k)
نشریه خبری شهریورماه 94 - شماره 167 دانلود (12,795.7k)
نشریه خبری خردادماه 94 - شماره 165 دانلود (21,829.5k)
نشریه خبری اردیبهشت ماه 95 - شماره 175 دانلود (20,363.5k)
نشریه110 دانلود (48,280.0k)
نشریه 108 دانلود (10,443.6k)
نشریه 109 دانلود (45,564.9k)
نشریه 107 دانلود (41,142.2k)
نشریه106 دانلود (28,829.5k)
نشریه105 دانلود (26,340.7k)
نشریه104 دانلود (35,179.6k)
نشریه 100 دانلود (25,884.7k)
نشریه102 دانلود (33,239.5k)
نشریه 103 دانلود (15,949.2k)
نشریه 101 دانلود (22,244.3k)