مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی


نام و نام خانوادگی: دکتر علی یاری

مدرک تحصیلی :دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

تلفن داخلی:2174      تلفن مستقیم: 06133335860