دانشگاه از نگاه روزنامه ها

From Douran
اسناد
عنوان توضیح دانلود
بریده جراید هفته دوم اردیبهشت 99 دانلود (1,379.7k)
بریده جراید هفته اول اردیبهشت 99 دانلود (3,253.9k)
بریده جراید فروردین99 دانلود (2,284.2k)
بریده جراید هفتهچهارم اسفند 98 دانلود (2,686.8k)
بریده جراید هفته سوم اسفند 98 دانلود (4,310.8k)
بریده جراید هفته دوم اسفند 98 دانلود (6,890.8k)
بریده جراید هفته اول اسفند 98 دانلود (2,388.4k)
بریده جراید هفته سوم وچهارم بهمن 98 دانلود (2,790.3k)
بریده جراید هفته دوم بهمن 98 دانلود (2,285.0k)
بریده جراید هفته اول بهمن 98 دانلود (2,308.2k)
بریده جراید هفته چهارم دی98 دانلود (2,327.3k)
بریده جراید هفته سوم دی 98 دانلود (2,216.4k)
بریده جراید هفته دوم دی98 دانلود (1,942.1k)
بریده جراید هفته اول دی 98 دانلود (4,641.9k)
بریده جراید هفته چهارم آذر 98 دانلود (4,358.0k)
بریده جراید هفته سوم آذر98 دانلود (2,767.5k)
بریده جراید هفته دوم آذر98 دانلود (1,486.2k)
بریده جراید هفته اول آذر دانلود (3,618.8k)
بریده جراید هفته چهارم آبان 98 دانلود (3,982.9k)
بریده جراید هفته سوم آبان 98 دانلود (2,280.5k)
بریده جراید هفته دوم آبان98 دانلود (2,342.2k)
بریده جراید هفته اول آبان 98 دانلود (3,638.2k)
بریده جراید هفته چهارم مهر 98 دانلود (3,086.3k)
بریده جراید هفته پژوهش -آذر 98 دانلود (5,764.2k)
بریده جراید هفته سوم مهر 97 دانلود (1,002.0k)
بریده جراید هفته دوم مهر97 دانلود (674.0k)
بریده جراید هفته اول مهر97 دانلود (1,064.1k)
بریده هفته اول و دوم مرداد 97 دانلود (783.7k)
بریده جراید هفته سوم چهارم تیر 97 دانلود (816.0k)
بریده جراید هفته دوم تیر 97 دانلود (1,264.0k)
بریده جراید هفته اول تیر 97 دانلود (1,171.2k)
بریده جراید هفته اول بهمن 96 دانلود (3,257.1k)
بریده جراید هفته اول خرداد 97-1 دانلود (1,171.2k)
بریده جراید هفته چهارم خرداد 97 دانلود (1,417.9k)
بریده جراید هفته سوم خرداد 97 دانلود (1,070.6k)
بریده جراید هفته دوم خرداد 97 دانلود (415.9k)
بریده جراید هفته اول خرداد 97 دانلود (1,435.6k)
بریده جراید هفته چهارم اردیبهشت 97 دانلود (2,142.9k)
بریده جراید هفته سوم اردیبهشت 97 دانلود (756.6k)
بریده جراید هفته دوم اردیبهشت 97 دانلود (1,433.0k)
بریده جراید هفته اول اردیبهشت 97 دانلود (2,313.6k)
بریده جراید هفته چهارم فروردین 97 دانلود (4,482.7k)
بریده جراید هفته اول فروردین 97 دانلود (3,411.5k)
بریده جراید هفته سوم اسفند96 دانلود (2,809.8k)
بریده جراید هفته چهارم اسفند96 دانلود (2,020.4k)
بریده جراید هفته دوم اسفند96 دانلود (4,127.2k)
بریده جراید هفته اول اسفند96 دانلود (5,483.9k)
بریده جراید هفته چهارم بهمن 96 دانلود (3,719.0k)
بریده جراید هفته سوم بهمن 96 دانلود (3,028.0k)
بریده جراید هفته دوم بهمن 96 دانلود (3,672.6k)
بریده جراید هفته اول بهمن 96 دانلود (3,257.1k)
بریده جراید هفته چهار م دی 96 دانلود (2,188.2k)
بریده جراید هفته سوم دی 96 دانلود (2,693.2k)
بریده جراید هفته دوم دی 96 دانلود (5,637.8k)
بریده جراید هفته اول دی 96 دانلود (2,466.0k)
بریده جراید هفته سوم آذر 96 دانلود (5,930.1k)
بریده جراید هفته چهارم آذر 96 دانلود (4,768.7k)
بریده جراید هفته اول آذر 96 دانلود (675.7k)
بریده جراید هفته دوم آذر 96 دانلود (4,055.3k)
هفته پژوهش 96 دانلود (1,081.8k)
بریده جراید هفته چهارم آبان 96 دانلود (2,605.5k)
بریده جراید هفته سوم آبان 96 دانلود (3,241.2k)
بریده جراید هفته دوم آبان 96 دانلود (3,533.0k)
بریده جراید هفته اول آبان 96 دانلود (1,984.3k)
بریده جراید هفته چهارم مهر96 دانلود (1,730.5k)
بریده جراید هفته سوم مهر96 دانلود (1,372.9k)
بریده جراید هفته دوم مهر96 دانلود (1,774.3k)
بریده جراید هفته اول مهر96 دانلود (2,643.4k)
بریده جراید هفته سوم شهریور96 دانلود (2,019.9k)
بریده جراید هفته چهارم شهریور96 دانلود (4,711.5k)
بریده جراید هفته دوم وسوم مرداد96 دانلود (2,606.2k)
بریده جراید هفته اول شهریور96 دانلود (2,095.1k)
بریده جراید هفته دوم شهریور96 دانلود (3,143.5k)
بریده جراید هفته دوم مرداد96 دانلود (2,807.1k)
بریده جراید هفته اول مرداد96 دانلود (2,337.4k)
بریده جراید هفته چهارم تیر 96 دانلود (3,989.0k)
بریده جراید هفته سوم تیر 96 دانلود (2,368.9k)
بریده جراید هفته اول تیر 96 دانلود (2,514.7k)
بریده جراید هفته دوم تیر 96 دانلود (5,266.0k)
بریده جراید هفته اول خرداد 96 دانلود (3,749.7k)
بریده جراید هفته چهارم خرداد 96 دانلود (7,336.4k)
بریده جراید هفته دوم خرداد 96 دانلود (2,437.1k)
بریده جراید هفته سوم خرداد 96 دانلود (2,046.2k)
بریده جراید هفته چهارم اردیبهشت 96 دانلود (3,676.9k)
بریده جراید هفته دوم اردیبهشت 96 دانلود (4,773.2k)
بریده جراید هفته سوم اردیبهشت 96 دانلود (2,074.5k)
بریده جراید هفته اول اردیبهشت 96 دانلود (3,987.3k)
بریده جراید هفته دوم اسفند 95 دانلود (3,304.8k)
بریده جراید هفته اول اسفند95 دانلود (2,834.0k)
بریده جراید هفته سوم وچهارم فروردین 96 دانلود (1,636.9k)
بریده جراید هفته اول و دوم فروردین 96 دانلود (1,187.8k)
بریده جراید هفته چهارم اسفند95 دانلود (2,262.4k)
بریده جراید هفته سوم اسفند95 دانلود (5,388.7k)
بریده جراید هفته چهارم بهمن 95 دانلود (2,262.4k)
بریده جراید هفته دوم بهمن 95 دانلود (1,501.0k)
بریده جراید هفته سوم بهمن 95 دانلود (1,504.0k)
بریده جراید هفته اول بهمن 95 دانلود (2,607.0k)
بریده جراید هفته سوم و چهارم دی - 95 دانلود (3,112.3k)
بریده جراید هفته دوم دی - 95 دانلود (3,113.4k)
بریده جراید هفته اول دی - 95 دانلود (4,088.1k)
بریده جرایدهفته سوم آذر95 دانلود (4,338.9k)
بریده جرایدهفته چهارم آذر 95 دانلود (2,804.9k)
بریده جراید هفته پژوهش 95 دانلود (2,367.3k)
بریده جراید هفته دوم آذر95 دانلود (2,044.3k)
بریده جراید هفته اول آذر 95 دانلود (3,120.8k)
بریده جراید هفته چهارم آبان 95 دانلود (2,287.8k)
بریده جراید هفته سوم آبان 95 دانلود (3,202.0k)
بریده جراید هفته دوم آبان 95 دانلود (5,831.3k)
بریده جراید هفته اول آبان 95 دانلود (4,195.9k)
بریده جراید هفته چهارم مهر 95 دانلود (2,777.7k)
بریده جراید هفته سوم مهر 95 دانلود (1,239.1k)
بریده جراید هفته دوم مهر 95 دانلود (5,407.7k)
بریده جراید هفته اول مهر 95 دانلود (3,692.3k)
بریده جراید هفته چهارم شهریور 95 دانلود (6,744.4k)
بریده جراید هفته سوم شهریور 95 دانلود (1,501.6k)
بریده جراید هفته دوم شهریور 95 دانلود (3,077.0k)
بریده جراید هفته اول شهریور 95 دانلود (2,806.7k)
بریده جراید هفته چهارم تیر 95 دانلود (2,780.8k)
بریده جراید هفته دوم و سوم مرداد95 دانلود (2,038.5k)
بریده جراید هفته اول مرداد95 دانلود (2,563.2k)
بریده جراید هفته چهارم مرداد95 دانلود (1,265.9k)
بریده جراید هفته سوم تیر 95 دانلود (3,442.9k)
بریده جراید هفته دوم تیر 95 دانلود (1,718.8k)
بریده جراید هفته اول تیر 95 دانلود (2,458.6k)
بریده جراید هفته چهارم خرداد 95 دانلود (4,664.5k)
بریده جراید هفته سوم خرداد 95 دانلود (2,845.9k)
بریده جراید هفته دوم خرداد 95 دانلود (4,657.6k)
بریده جراید هفته اول خرداد 95 دانلود (2,787.2k)
بریده جراید هفته چهارم اردیبهشت 95 دانلود (4,672.3k)
بریده جراید هفته سوم اردیبهشت 95 دانلود (3,728.7k)
بریده جراید هفته دوم اردیبهشت 95 دانلود (5,247.3k)
بریده جراید هفته اول اردیبهشت 95 دانلود (4,688.9k)
بریده جراید فروردین 95 دانلود (4,176.1k)
بریده جراید هفته اول اسفند 94 دانلود (1,958.1k)
بریده جراید هفته چهارم اسفند 94 دانلود (3,478.5k)
بریده جرایده هفته سوم اسفند 94 دانلود (4,740.9k)
بریده جراید هفته دوم اسفند 94 دانلود (2,048.3k)
بریده جراید هفته چهارم بهمن 94 دانلود (8,774.0k)
بریده جراید هفته سوم بهمن 94 دانلود (3,852.1k)
بریده جراید هفته دوم بهمن 94 دانلود (2,697.7k)
بریده جراید هفته چهارم دی 94 دانلود (5,783.0k)
بریده جراید هفته اول بهمن 94 دانلود (3,759.9k)
بریده جراید هفته سوم دی 94 دانلود (3,757.1k)
بریده جراید هفته دوم دی 94 دانلود (6,821.4k)
بریده جراید هفته اول دی 94 دانلود (6,452.9k)
بریده جراید هفته چهارم آذر 94 دانلود (7,140.2k)
بریده جراید هفته سوم آذر 94 دانلود (4,554.5k)
بریده جراید هفته پژوهش آذر 94 دانلود (3,420.1k)
بریده جراید هفته اول آذر 94 دانلود (2,500.2k)
بریده جراید هفته دوم آذر 94 دانلود (4,612.5k)
بریده جراید هفته چهارم آبان 94 دانلود (1,597.3k)
بریده جراید هفته سوم آبان 94 دانلود (2,125.7k)
بریده جراید هفته دوم آبان 94 دانلود (2,241.0k)
بریده جراید هفته اول آبان 94 دانلود (3,053.5k)
بریده جراید هفته چهارم مهر 94 دانلود (3,422.9k)
بریده جراید هفته سوم مهر 94 دانلود (2,636.9k)
بریده جراید هفته دوم مهر 94 دانلود (4,968.6k)
بریده جراید هفته اول مهر 94 دانلود (3,886.8k)
بریده جراید هفته چهارم شهریور 94 دانلود (5,114.1k)
بریده جراید هفته سوم شهریور 94 دانلود (3,327.3k)
بریده جراید هفته دوم شهریور 94 دانلود (2,212.1k)
بریده جراید هفته اول شهریور 94 دانلود (2,974.2k)
بریده جراید هفته چهارم مرداد 94 دانلود (2,462.5k)
بریده جراید هفته سوم مرداد 94 دانلود (1,559.7k)
بریده جراید هفته چهارم تیر 94 دانلود (1,359.0k)
بریده جراید هفته دوم مرداد 94 دانلود (2,462.3k)
بریده جراید هفته سوم تیر 94 دانلود (1,847.2k)
بریده جراید هفته اول مرداد 94 دانلود (2,316.9k)
بریده جراید هفته اول تیر 94 دانلود (2,927.2k)
بریده جراید هفته دوم تیر 94 دانلود (3,668.8k)
بریده جراید هفته چهارم خرداد94 دانلود (3,054.6k)
بریده جراید هفته چهارم فروردین 94 دانلود (2,049.7k)
بریده جراید هفته اول خرداد94 دانلود (2,690.9k)
بریده جراید هفته اول اردیبهشت 94 دانلود (2,384.1k)
بریده جراید هفته دوم اردیبهشت 94 دانلود (3,235.7k)
بریده جراید هفته سوم خرداد94 دانلود (2,513.4k)
بریده جراید هفته سوم فروردین 94 دانلود (1,295.0k)
بریده جراید هفته دوم خرداد94 دانلود (1,360.2k)
بریده جراید هفته سوم اردیبهشت 94 دانلود (2,252.7k)
بریده جراید هفته چهارم اردیبهشت 94 دانلود (1,743.6k)
بریده جراید هفته چهارم اسفندماه -93 دانلود (1,580.3k)
بریده جراید هفته سوم اسفندماه -93 دانلود (1,276.6k)
بریده جراید هفته دوم اسفندماه -93 دانلود (2,544.0k)
بریده جراید هفته اول اسفندماه -93 دانلود (2,883.7k)
بریده جراید هفته چهارم بهمن ماه -93-1 دانلود (2,068.4k)
بریده جراید هفته چهارم بهمن ماه -93 دانلود (2,068.4k)
بریده جراید هفته سوم بهمن ماه -93 دانلود (1,661.4k)
بریده جراید هفته دوم بهمن ماه -93 دانلود (2,163.3k)
بریده جراید هفته اول بهمن ماه -93 دانلود (2,752.5k)
بریده جراید هفته چهارم دی ماه -93 دانلود (2,836.2k)
بریده جراید هفته سوم دی ماه -93 دانلود (2,416.8k)
بریده جراید هفته دوم دی ماه -93 دانلود (1,867.9k)
بریده جراید هفته اول دی ماه -93 دانلود (2,058.5k)
بریده جراید هفته اول آذر ماه -93 دانلود (817.6k)
بریده جراید هفته سوم آذر ماه -93 دانلود (1,944.6k)
بریده جراید هفته سوم آبان ماه -93 دانلود (1,867.3k)
بریده جراید هفته چهارم آبان ماه -93 دانلود (2,395.6k)
بریده جراید هفته دوم آبان ماه -93 دانلود (1,995.2k)
بریده جراید هفته اول آبان ماه -93 دانلود (2,621.7k)
بریده جراید هفته چهارم مهر ماه -93 دانلود (2,292.8k)
بریده جراید هفته سوم مهر ماه -93 دانلود (2,513.0k)
بریده جراید هفته دوم مهر ماه -93 دانلود (2,733.2k)
بریده جراید هفته اول مهر ماه -93 دانلود (5,295.2k)
بریده جراید هفته سوم تیر-93 دانلود (3,990.6k)
بریده جراید هفته دوم تیر-93 دانلود (5,643.8k)
بریده جراید هفته اول تیر-93 دانلود (3,649.6k)
بریده جراید هفته چهارم خرداد-93 دانلود (3,166.5k)
بریده جراید هفته سوم خرداد-93 دانلود (2,234.7k)
بریده جراید هفته دوم خرداد-93 دانلود (2,868.1k)
بریده جراید هفته اول خرداد-93 دانلود (2,850.8k)
بریده جراید هفته چهارم اردیبهشت-93 دانلود (6,838.6k)
بریده جراید هفته سوم اردیبهشت-93 دانلود (5,192.8k)
بریده جراید هفته دوم اردیبهشت-93 دانلود (6,986.3k)
بریده جراید هفته اول اردیبهشت-93 دانلود (4,335.7k)