ارتباط با ما

اهواز ـ بلوار گلستان ـ دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان مرکزی ، طبقه دوم، حوزه ریاست، اداره روابط عمومی دانشگاه

تلفن: ۳۳۳۳۵۸۶۰

تلفکس: ۳۳۳۳۲۹۱۰

واحد انتشارات (نشریه داخلی)/ واحد پژوهش و افکار سنجی: ۳۳۳۶۶۳۸۲

پست الکترونیک اداره روابط عمومی:Public@scu.ac.ir

پست الکترونیک مدیراداره روابط عمومی:   manager.p.r@scu.ac.ir