مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی


نام و نام خانوادگی: ندا شفیعی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

پست الکترونیک: n.shafiee@scu.ac.ir

تلفن داخلی:2174      تلفن مستقیم: 06133335860