نشست روابط عمومی دانشگاهها

سرود دانشگاه

بومی سازی، طراحی و ساخت پمپ میله ای مکشی با کورس بلند در دانشگاه شهید چمران اهواز

قرارداد همکاری وزارت نفت با پنج دانشگاه کشور در حوزه اکتشاف نفت